FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

एन, कानुन तथा निर्देशिका

राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७८ PDF icon राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७८.pdf ७८/७९
आधारभूत शिक्षा परिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका - २०७८ PDF icon आधारभूत शिक्षा परिक्ष व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८.pdf ७८/७९
कार्यपालिका सदस्य गाउँघर विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी - २०७८ PDF icon कार्यपालिका सदस्य गाउ घर विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी - २०७८.pdf ७८/७९
सााँफेबगर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७-२०७८ PDF icon आर्थिक ऐन - २०७७,७८.pdf ७७/७८
साफेँबगर नगरपालिकाको अनगुमन तथा सपुरविक्षेण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ PDF icon साँफेबगर नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि- २०७८.pdf ७८/७९
सााँफेबगर नगरपालिकाको विनयोजन ऐन २०७७-२०७८ PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf ७७/७८
श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६ PDF icon श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलभ्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६.pdf ७६/७७
साँफेबगर नगरपालिकाको आ.व. २०७६-७७ को विनियोजन ऐन PDF icon विनियोजन ऐन - २०७६-७७.pdf ७६/७७
साँफेबगर नगरपालिकाको आ.व. २०७६-७७ को आर्थिक ऐन PDF icon आर्थिक ऐन - २०७६-७७.pdf ७६/७७
शिक्षा नियमावली PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf ७५/७६

Pages