FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

एन, कानुन तथा निर्देशिका

स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि - २०७५ PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि २०७५ साँफेबगर.pdf ७५/७६
करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७५ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf ७५/७६
घ बर्गको ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि - २०७५ PDF icon घ बर्गको ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf ७५/७६
एकीकृत समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि - २०७५ PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf ७५/७६
उपभोक्ता समिति गठन - २०७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf ७५/७६
सहकारी ऐेन - २०७५ PDF icon सहकारी ऐन.pdf ७५/७६
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐेन - २०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन.pdf ७५/७६
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुर्पे कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐेन - २०७५ PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा व्यवस्था गर्न ऐन- २०७५.pdf ७५/७६
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐेन - २०७५ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf ७५/७६
कृषि प्रवार्द्दन ऐन - २०७५ PDF icon कृषि प्रवार्द्दन ऐन.pdf ७५/७६

Pages